003 Est Web Croquis

Ca n’Estoiban

Situació: Es Salobrar de Campos
Any: 2018
Superfície: 198 m²
Fase: En construcció

[CAT] Habitatge unifamiliar aïllat de tres habitacions amb piscina a Es Salobrar de Campos, a un conjunt de parcel·les de sol rústic, a 5 km de la platja de Es Trenc. La casa consta de dues capses de pedra de coberta inclinada a una aigua cap al mateix sentit, units pel vestíbul-passadís de coberta plana des d’on es té la sensació de ser un exterior degut a que la mateixa materialitat de la façana entra al interior. Les bigues de fusta reciclades d’altres enderrocaments donen un toc rústic als dos volums inclinats, mentres que al passadís les bigues són de formigó blanques amb el lluernari dona un toc més modern fent d’aquesta constant dualitat la idea més important del projecte.

[CAS] Vivienda unifamiliar aislada de tres habitaciones con piscina en Es Salobrar de Campos, en un conjunto de parcelas de suelo rústico, a 5 km de la playa de Es Trenc. La casa consta de dos cajas de piedra de cubierta inclinada a un agua hacia el mismo sentido, unidos por el vestíbulo-pasillo de cubierta plana desde donde se tiene la sensación de ser un exterior debido a que la misma materialidad de la fachada entra hacia el interior. Las vigas de madera recicladas de otros derribos dan un toque rústico a los dos volúmenes inclinados, mientras que en el pasillo las vigas son de hormigón blancas con el lucernario da un toque más moderno haciendo de esta constante dualidad la idea más importante del proyecto.

[ENG] Detached three-bedroom house with pool in Es Salobrar de Campos, on a set of plots of rustic land, 5 km from Es Trenc beach. The house consists of two stone boxes with a slopping roof in the same direction, joined by the flat-roofed hall-corridor from where one has the sensation of being outside due to the fact that the same materiality of the façade enters towards the inside. The recycled wooden beams from other demolitions give a rustic touch to the two inclined volumes, while in the corridor the beams are made of white concrete with the skylight giving a more modern touch, making this constant duality the most important idea of the project.