029 Cdc Web Croquis

CDC 92

Situació: Barcelona
Any: 2022
Superfície: 84 m²
Fase: Finalitzat

[CAT] Reforma d’un pis típic de l’Eixample de Barcelona de quatre petites habitacions a dues, conservant només el perímetre per fer l’obra nova i reforçant amb bigues metàl·liques allà on abans hi havia els envans principals. Una caixa de panells de fusta on s’ubica el bany i la cuina és la base del projecte, que inclou uns altells d’emmaguetzamatge. La paret mitgera de la sala d’estar i habitació principal es despulla per deixar el maó vist, mentre que el sostre es pinta de blanc per donar el protagonisme de color a la ceràmica i a la fusta.

[CAS] Reforma de un piso típico del Eixample de Barcelona de cuatro pequeñas habitaciones a dos, conservando sólo el perímetro para hacer la obra nueva y reforzando con vigas metálicas allí donde antes estaban los tabiques principales. Una caja de paneles de madera donde se ubica el baño y la cocina es la base del proyecto, que incluye unos altillos de almacenamiento. La pared medianera de la sala de estar y habitación principal se desnuda para dejar el ladrillo visto, mientras que el techo se pinta de blanco para dar el protagonismo de color a la cerámica y la madera.

[ENG] Reform of a typical apartment in Barcelona’s Eixample from four small rooms to two, conserving only the perimeter to make the new work and reinforcing with metal beams where the main partitions used to be. A box of wood panels where the bathroom and kitchen are located is the basis of the project, which includes storage lofts. The dividing wall of the living room and main room is stripped bare to leave exposed brick, while the ceiling is painted white to give prominence of color to ceramics and wood.